Sklep Refabrykowane.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy pod adresem www.refabrykowane.pl

Witryna umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie www.refabrykowane.pl

 • DEFINICJE
  • 1. REGUALMIN - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.refabrykowane.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
  • 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
  • 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
  • 4. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem www.refabrykowane.pl
  • 5. Produkty -Towary oferowane w sklepie www.refabrykowane.pl są fabrycznie nowe, w pudełkach detalicznych (New Retail) lub w opakowaniach serwisowych New Spares, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. O ofercie refabrykowane.pl, są również towary używane, lub refabrykowane (refubrished). 
  • 6. Ceny - Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.refabrykowane.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami netto oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem.  Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.
  • 7. Sprzedawca – Grupa IDP sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu przy ul. Sułkowskiego 5 62-800 Kalisz. Numer NIP: 6182166949, REGON: 368696002
  • 8. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
  • 9. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez www.refabrykowane.pl
  • 10. Konto – przestrzeń www.refabrykowane.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
 • PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
  • 12.1.Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Refabrykowane.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
  • 12.2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).
 • KONTO
  • 13.1. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po rejestracji. Posiadanie konta w ramach innej usługi Sprzedawcy nie pozwala na korzystanie z Konta Klienta.
  • 13.2. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodanych przez www.refabrykowane.pl, o których mowa poniżej. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  • 13.3. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.
  • 13.4. Zamieszczone w ramach www.refabrykowane.pl treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
  • 13.5. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych www.refabrykowane.pl i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Realizuj zamówienie”
  • 13.6. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie konta.
 • ZAMÓWIENIA
  • 14.1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na www.refabrykowane.pl . Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
  • 14.2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
  • 14.3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji). 
  • 14.4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
  • 14.5. Zamówienie w sklepie internetowym www.refabrykowane.pl można złożyć w następujący sposób:
  • a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,
  • b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: info@eefabrykowane.pll. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,
  • c) telefonicznie pod numerem działu handlowego: 518 473 056
  • 14.6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego .
  • 14.7. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
  • CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI   
  •   15.1. Wszystkie obwiązujące ceny na www.refabrykowane.plsą cenami netto i podawane są w polskich złotych
  •   15.2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
  •  15.3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
  •  15.4. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
  •   15.5. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 • PŁATNOŚCI
  • 17.1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem lub pocztą elektroniczną.
  • 17.2. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.
  • 17.3. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”)oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
  • 17.4. Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).
 • DOSTAWA
  • 18.1. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów oraz kosztów dostawy towarów w szczególności dodatkowych kosztach przy towarach wielkogabarytowcyh, najpóźniej na początku składania Zamówienia.
  • SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
  • 19.1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
  • a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.
  • b) Odbiór osobisty
  • ODSTĄPIENIE OD UMOWY - postanowienia ogólne
  • 20.1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
  • 20.2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem www.refabrykowane.pl, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 20.8 poniżej.
  • 20.3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
  • 20.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
  • 20.5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą
  • 20.6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
  • 20.7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
  • 20.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:
  • 20.8.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • 20.8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • 20.8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 20.8.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 20.8.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.           
 • SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY
  • 21.1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • 21.2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:
  • 21.2.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. 
  • Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  • 21.2.2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • 21.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • 22.1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE
  • 23.1. Towary oferowane w sklepie internetowym Refabrykowane.pl są objęte gwarancją producenta, dostawcy lub sklepu www.refabrykowane.pl.
  • 23.2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE
  • 24.1. Klient oświadcza, że:
  • 24.1.1. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy www.refabrykowane.pl; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.            
  • 24.1.2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU 
  • 25.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
  • 25.2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  • 25.2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
  • 25.2.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  • 25.2.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  • 25.2.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
  • 25.2.5. Nowy sprzęt Cisco, oferowany przez Grupa IDP sp. z o.o., jest fabrycznie nowy i nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowania producenta. Oficjalny kanał sprzedaży Cisco to autoryzowane dystrybucje i autoryzowani partnerzy. Grupa IDP sp. z o.o. jest niezależnym dystrybutorem, oferowany towar może być odkupiony od partnerów producenta z niewykorzystanych projektów i już zarejestrowany w Cisco na danego partnera lub klienta końcowego w Polsce lub za granica kraju. Gwarancja na taki towar to 12 m-cy świadczona przez Grupa IDP sp. z o.o.. Może się zdażyć, że do oferowanych produktów Cisco nie można będzie dokupić w Polsce dodatkowych serwisów Smartnet. Nie jest to podstawą do zwrotu towaru.
 • DANE OSOBOWE
  • 26.1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.
  • 26.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług www.refabrykowane.pl  oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
  • 26.3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
  • 26.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.
 • OPISY PRODUKTÓW
  • 27.1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych  pochodzących z witryny www.refabrykowane.pl
 • OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
  • 28.1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  • 28.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
 • ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  • 29.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowanie Cywilnego.
  • 29.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi Właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy
  • Sklep internetowy refabrykowane.pl dostępny pod adresem www.refabrykowane.pl, prowadzony jest przez firmę Grupa IDP sp. z o.o., adres rejestraczjny ul. Sułkowskiego 5 , 62-800 Kalisz. Numer NIP: 6182166949, REGON: 368696002